Objednávky na jakákoliv vyšetření směrujte na tel.: 568808154 nebo 608 907 611

Informace pro lékaře

Legislativní rámec projektu mamografického screeningu je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2010 Sb. (uveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 04/2010).

V současnosti je program provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována jednak komisí pro screening nádoru prsu MZČR, jednak komisí odborníku pro mammární diagnostiku (KOMD).

Výsledky jsou statistiky vyhodnocovány v datovém auditu, který provádí Institut biostatistiky a analýz MU Brno.

Při doporučení jak na screeningovou mamografii, tak v případě indikovaného vyšetření dodržujte laskavě veškerá předepsaná data, tak aby mamografické centrum mohlo doporučení bez výhrad přijmout. Žádanka by měla obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo klientky, zdravotní pojišťovnu, příslušnou diagnózu (viz rámcové doporučení KOMD k vyčlenění diagnóz používaných ve screeningu a v diagnostice), anamnestické údaje, přesně stanovené požadované vyšetření, podpis lékaře a otisk razítka.

Veškeré informace týkající se mamografického screeningu naleznete na stránkách www.mamo.cz (Screeningová mamografie – samoplátkyně, vyžádaná mamografie do indikování ve screningu atd.)